Mainly sold to domestic, Guangzhou, Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Chongqing, Sichuan, Shenyang, Changchun, Dalian.
Abroad are mainly exported to some countries in Southeast Asia, Thailand, Vietnam, Malaysia and other.

Guangdong ruice Precision Machinery & Equipment Co.,LTD.
Tel:020-82038570 Fax:020-82038573